“Investeren in de ontwikkeling van onze zachte kant” – Werkvelden Omgevingswet uit Lelystad getraind in onderlinge samenwerking

Met een grotendeels op de luchtvaart geïnspireerde training bereidden twee werkvelden van de gemeente Lelystad zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Doelstelling: het ontwikkelen van een hechte teamsamenwerking. “Het besef is gegroeid dat voor de samenhang van het grotere plaatje ook onderlinge afstemming gewenst is.”

Robert Hijmissen werkt als teamleider Omgevingswet bij de gemeente Lelystad. Samen met Eelco Evers (regisseur transitie omgevingsvergunningen) en Jeroen Kwint (regisseur transitie omgevingsplan) geeft hij leiding aan 35 medewerkers die zich voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet leidt tot grote veranderingen in het dagelijks werk, stelt Hijmissen. “Veranderen is voor iedereen spannend”, zegt hij. “Bovendien kan het weerstand oproepen. Daar moet je aan werken.” 

Pijnpunten onder tapijt
De teamleider en een aantal collega’s volgden in 2020 een inhoudelijke training in het kader van de nieuwe Omgevingswet. “Als zijstapje is in die training ook aandacht besteed aan gedragsanalyse”, zegt Hijmissen. “Dit heeft het besef aangewakkerd dat we ons niet alleen op de inhoud zouden moeten richten, maar ook op het functioneren als team. Dat het noodzakelijk is om te investeren in de ontwikkeling van onze zachte kant.” 

Het was Jeroen Kwint die suggereerde daarvoor een op de luchtvaart geïnspireerde training te gaan volgen. “Een paar jaar geleden heb ik een webinar van Southern Sea Airways gevolgd en dat vond ik erg boeiend. Later heb ik afgesproken met trainer Richard Walraven en zo is het balletje gaan rollen.” Walraven overtuigde de leidinggevenden in Lelystad dat zijn training Crew Resource Management het uitgelezen instrument was voor het ontwikkelen van een hechte teamsamenwerking. 

In 2021 ging Walraven van start door intakes te doen met alle individuele teamleden. “Dat heeft ons en Richard een goed beeld gegeven van de werkvelden”, aldus Hijmissen. “Er bleken pijnpunten te zijn die onder het tapijt waren geveegd. Na zijn inventarisatie concludeerde Richard echter ook dat de inzet in de teams er wel degelijk was, maar dat die niet altijd leidde tot een evenredig over de medewerkers verdeelde bijdrage.”

Heb je het begrepen?
Hoewel beide werkvelden afzonderlijk de trainingssessies volgden, kwam de oefenstof voor negentig procent overeen. Tijdens een van de eerste groepsbijeenkomsten werd ingezoomd op de werkprocessen. In het vervolg was er ruim aandacht voor communicatie tussen de teamleden. Bijvoorbeeld tijdens het onderdeel in een vluchtsimulator op vliegveld Lelystad, een van de hoogtepunten in het trainingsprogramma. Daar werd in de cockpit het hele traject van aankomst van een vliegtuig nagebootst. In zo’n situatie is de onderlinge communicatie vanzelfsprekend cruciaal. “Na het doornemen van een aantal handelingen kwam telkens weer de vraag: Heb je het begrepen”, herinnert Kwint zich. “Het is belangrijk om die checkvraag voortdurend te stellen” vult Evers aan. “In een team is steevast sprake van een groot aantal aannames, dat teamleden wel denken te weten hoe het zit. Het is veel verstandiger om te controleren of dat inderdaad het geval is.” Voor Kwint en Evers was het verblijf in de cockpit in zekere zin confronterend. Kwint: “In de simulator hebben wij los van elkaar allebei dezelfde fout gemaakt. Ergens in de cockpit hing een kaartje dat er een storing zat in een bepaald onderdeel. Wij hadden daar helemaal geen aandacht aan besteed. Om een veilige landing te kunnen maken, hadden we dat beter wel kunnen doen.”

Extra overlegmomenten
Om op de werkvloer de neuzen dezelfde kant op te krijgen, hebben de regisseurs extra overlegmomenten ingelast. Evers doet elke dag een gezamenlijke dagstart met zijn team, Kwint heeft een weekstart met het team ingevoerd. “Daarnaast hebben we kernwaarden en normen benoemd”, zegt Evers. “Denk aan zaken als afspraak is afspraak, kom op tijd op een afspraak en zorg dat je goed voorbereid aan besprekingen gaat deelnemen.” Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk blijkt soms weerbarstig, stelt Kwint. “Iedereen vindt het normaal om op tijd te komen. Maar voor sommigen is vijf minuten te laat ook op tijd.” Hijmissen: “Toch zijn we er over de naleving van onze kernwaarden met elkaar goed uitgekomen. Niet door ze van bovenaf op te leggen, maar door er met elkaar over in gesprek te gaan. Richard Walraven heeft dat proces overigens goed begeleid.”

Hijmissen, die zelf trouwens niet deelnam aan de trainingen om zijn regisseurs alle ruimte te geven, merkt duidelijke verschillen met de oude situatie. “Het regelen van vergunningen is gebonden aan termijnen. Die werden vroeger weleens overschreden, terwijl dat nu niet meer gebeurt. Bovendien is het besef gegroeid dat voor de samenhang van het grotere plaatje ook onderlinge afstemming gewenst is. Er is tegenwoordig bijvoorbeeld meer sprake van het adequaat bijhouden van dossiers dan vroeger.”

Duidelijke kaders
Kwint ziet tot zijn teamleden het in toenemende mate positief invullen. “Bij een van de collega’s was regelmatig sprake van zorg over wat hij zag als een kennisachterstand bij collega’s. Daarom heeft hij het initiatief genomen om zelf interne trainingen te gaan verzorgen. Mooi toch?” Ook Evers ziet positieve veranderingen in zijn werkveld. “Southern Sea Airways heeft ons geleerd dat we niet bang moeten zijn om hulp aan een ander te vragen als iets niet lukt. In mijn werkveld zie ik dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeuren.” Volgens Kwint is teamontwikkeling iets om blijvend aandacht aan te besteden. 

“Gelukkig heeft Southern Sea Airways ons genoeg handvatten gekregen om daar aan te blijven werken.”

Hijmissen constateert afsluitend: “Professionaliteit van de medewerkers staat nog steeds voorop, maar de werkvelden hebben nu duidelijkere kaders en een beter beeld bij de opgaves waar wij zijn voor staan. Tegenwoordig maken we goede afspraken met elkaar over de onderlinge samenwerking. Zo weten we wat we aan elkaar hebben en zetten we stappen in de verbetering van onze dienstverlening.”

Artikel geschreven door onze partner Southern Sea Airways.

Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven

Daarom zijn enkele jaren geleden competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu de profielen voor VTH vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.

Het project resulteerde in 5 nieuwe competentieprofielen. Ze zijn gericht op de rollen van casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Lijnmanagers en HR-adviseurs van gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de profielen gebruiken als hulpmiddel om hun teams te ontwikkelen. Met als doel om samen steeds beter in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken.

Nieuwe insteek
Vincent Damen van De Processpecialisten werkte in opdracht van de VNG aan de competentieprofielen. ‘Een belangrijk verschil met de vorige profielen is dat we nu vooraf hebben vastgesteld wat de belangrijkste competenties zijn voor de Omgevingswet. Die hebben we vervolgens voor elke rol uitgewerkt. Neem de competentie ‘omgevingsbewust’. Voor een vergunningverlener betekent omgevingsbewust onder meer dat hij op de hoogte is van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Maar voor een toezichthouder houdt het bijvoorbeeld in dat hij volgt wat er gebeurt in de omgeving van toezichtlocaties.’

Stappenplan ‘Inzicht in competenties’
Nieuw is ook een stappenplan voor het meten van de competenties op organisatieniveau. Het helpt teams bij het uitvoeren van een zelfevaluatie, een collegiale toetsing en het formuleren van conclusies en een actieplan. De werkwijze is lerend, waarderend en reflectief: wat is de stand van zaken? Waar is al groei zichtbaar? En waar liggen aanknopingspunten om te verbeteren?

Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving
De nieuwe competentieprofielen worden toegevoegd aan de zogeheten Kwaliteitscriteria Uitvoering & Handhaving (deel D). Deze criteria beschrijven de ervaring en deskundigheid die een omgevingsdienst en gemeenten in huis moeten hebben voor de VTH-basistaken. Damen: ‘De criteria bestonden tot nu toe vooral uit harde eisen. Bijvoorbeeld: het VTH-team moet minimaal 1 vergunningverlener hebben met HBO-niveau. Bureau Berenschot adviseerde hier ook zachte criteria, oftewel competenties, aan toe te voegen.’

De competentieprofielen zijn uitgewerkt als onderdeel van de VTH-uitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het rijk. Gelijktijdig is ook deel B van de kwaliteitscriteria juridisch en qua terminologie geactualiseerd, zodat deze aansluit op de Omgevingswet.

Netwerkbijeenkomst
Op 28 september heeft de VTH netwerkbijeenkomst over de nieuwe VTH competentieprofielen plaatsgevonden. De VNG heeft de competentieprofielen VTH vernieuwd, wat heeft geresulteerd in 5 nieuwe competentieprofielen. Namelijk: casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de competentieprofielen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH. Wilt u graag weten welke competenties voor deze VTH-profielen nodig zijn, dan is deze netwerkbijeenkomst een kolfje naar uw hand.

Benieuwd naar de VTH-competentieprofielen en het stappenplan? klik dan hier.

Artikel geschreven door VNG.

Regionale ketentest initiatievenproces

Op 30 augustus vond de regionale ketentest initiatievenproces plaats. Noaberkracht, de Omgevingstafel Twente, Veiligheidsregio Twente en de GGD Twente oefenden tijdens deze test met het initiatievenproces.

De test werd begeleid door Iris Lindeboom van De Processpecialisten. Zo’n 60 vergunningverleners, procesbegeleiders, casemanagers, frontofficemedewerkers, adviseurs en functioneel beheerders van de ketenpartners namen deel aan de ketentest.

Initiatievenproces
Het initiatievenproces kent twee smaken: met of zonder de Omgevingstafel Twente (OTT). Beide scenario’s werden met behulp van een procesplaat kort toegelicht. Bij een proces met de OTT is vroegtijdige afstemming over initiatieven waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn, zoals gemeenten, GGD, waterschap, veiligheidsregio, GHOR, omgevingsdienst, provincie en Rijkswaterstaat. De ketentest van 30 augustus beproeft het proces met Omgevingstafel aan de hand van een casus: een verzoek van een initiatiefnemer met een vooroverleg (omgevingsoverleg) voor het starten van een kinderopvang, zowel dagopvang als nachtverblijf, in de nabijheid van een geitenhouderij. We hebben de processtappen samen doorgenomen en toegelicht om de mogelijkheden van de initiatiefnemer te verkennen en te beoordelen.

Testen van een efficiënte en digitale samenwerking in de regio
Doel van deze interactieve ketentest is te beproeven of het initiatievenproces, zoals bedacht door de Expertgroep Vergunningen en de Omgevingstafel Twente, voor alle partijen werkbaar is. De betrokkenheid van de testers is groot. De vragen, opmerkingen en suggesties die zijn gesteld en gegeven, leveren goede leer- en verbeterpunten op. Er zijn nog accenten die extra aandacht vragen.

Zelftest
Elke gemeente in de regio Twente krijgt na de gezamenlijke test de mogelijkheid om tot 26 september zelf met het initiatievenproces aan de slag te gaan. Die test richt zich op het proces zonder Omgevingstafel. Hiervoor krijgen ze van De Processpecialisten een draaiboek met toelichting.

Hoe verder?
Op 27 september staat de tweede ketentest gepland. Deze zal zich richten op het proces van de reguliere vergunning. De derde ketentest op 25 oktober gaat over de procedure van de uitgebreide vergunningaanvraag. De laatste test staat gepland op 29 november. Deze test zal worden benut voor nog openstaande vragen ten aanzien van de ketentest en het compleet maken van de regionale samenwerkingsafspraken. Voor de komende ketentesten kunnen bevoegde gezagen en ketenpartners zich aanmelden bij Iris Lindeboom om actief deel te nemen aan de gezamenlijke ketentest.

Artikel geschreven door Omgevingsdienst Twente.

Implementatiedag Omgevingswet

Op dinsdag 27 september 2022 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Implementatiedag Omgevingswet (inloop: 09:30 uur, programma 10:00 – 16:00 uur). We ontmoeten je graag weer in levenden lijve bij Spant! in Bussum. We gaan landelijk netwerken, elkaar persoonlijk spreken en bevragen en voorbeelden met elkaar delen. Ook collega’s van De Processpecialisten zullen kennis met je delen en in gesprek gaan over je ervaringen. Hieronder ziet je een overzicht van de programma onderdelen waar je een van onze collega’s kan treffen.

Tijdens de 2e ronde workshops (13:30 uur – 14:30 uur):

Meldingen in het kader van de Wkb en behandeling daarvan binnen de gemeente

Welke meldingen komen er straks allemaal binnen in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en hoe moeten we dat gaan behandelen binnen de gemeente? In deze workshop geeft Ellen Zwiers een toelichting van het werkende proces ‘behandelen melding bouwactiviteit’. Daarbij geeft ze aan wat u als gemeente kunt doen om goed voorbereid te zijn op de komst van de Wkb.

Sessie door: Ellen Zwiers, senior begeleider implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG
Doelgroep: Medewerkers vergunningen, toezichthouders en medewerkers vanuit het project Wkb

Tijdens de 3e ronde workshops (15:00 uur – 16:00 uur)

Procesmatige veranderingen voor de toezichthouder door de Omgevingswet en de Wkb

Wat wordt er straks procesmatig anders voor de toezichthouder met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)? De sprekers lichten het werkende proces ‘toezicht en handhaving’ toe. Daarbij geven ze aan wat de grootste uitdagingen zijn voor de toezichthouder met de komst van de Omgevingswet en de Wkb.

Sessie door: Patricia Palmen, coördinator implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG en Ellen Zwiers, senior begeleider implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG
Doelgroep: Toezichthouders Omgevingswet en Wkb en opstellers van het omgevingsplan die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet en Wkb

Overdracht van de programmaorganisatie naar de lijn

Met de naderende invoeringsdatum zijn organisaties druk bezig met het overdragen van taken van de programmaorganisatie naar de lijnorganisatie. Bijna klaar dus? Nee, nu begint het pas echt! De Processpecialisten ondersteunen verschillende gemeenten, Omgevingsdiensten en provincies bij het werkend krijgen en continu verbeteren van processen. Een van deze gemeenten is Utrechtse Heuvelrug.

In deze sessie delen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en De Processpecialisten hoe ze dit aanpakken:

  • Hoe kun je bewerkstelligen dat de lijn zelfstandig de (verbetering van de) kwaliteit oppakt?
  • Welke rol spelen ketentesten om de overdracht van programma naar de lijn goed te laten lopen en hoe pak je dit aan?
  • Wat betekent de invoering van de wet voor houding en gedrag van medewerkers?

Aan de hand van concrete voorbeelden gaan de sprekers in op bovengenoemde vragen.

Sessie door: Vincent Damen, partner bij De Processpecialisten, Iris Lindeboom, verandermanager bij De Processpecialisten en Hermannus Stegeman, manager Publiek, Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Doelgroep: Programmamanagers, projectleiders, proceseigenaren en lijnverantwoordelijken

Zien we je op 27 september bij Spant! in Bussum? Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier.

Omnichannel-dienstverlening vraagt een doorleefde dienstverleningsvisie

De Processpecialisten organiseren in opdracht van het A&O Fonds Gemeenten inspiratiesessies en simulaties op het gebied van omnichannel-dienstverlening. In deze simulaties kunnen gemeenten verkennen welke uitdagingen omnichannel-dienstverlening meebrengt op het niveau van processen, samenwerking en klantervaring.

Eén van de lessen uit de sessies: Omnichannel-dienstverlening vraagt een doorleefde dienstverleningsvisie. Het hebben van een visie op dienstverlening is niet genoeg: pas als de visie ook omarmd is gaan medewerkers ernaar handelen. Deze en andere lessen voor de implementatie van omnichannel-dienstverlening vindt u terug in het net verschenen rapport van het A&O Fonds Gemeenten. Bent u geïnteresseerd in de Virtuele assistent Gem? Lees hier dan de leerervaringen van de gemeenten die al werken met Gem.

Gemeenten digitaliseren in een hoog tempo. Het A&O Fonds Gemeenten doet in dit kader al enkele jaren onderzoek naar de impact van digitale ontwikkelingen op mens en ontwikkeling. Omnichannel-dienstverlening wil een naadloze klantervaring bieden over meerdere kanalen (web, e-mail, app, chat, telefonie of balie) door deze in één systeem te integreren. Een andere recente ontwikkeling is de virtuele assistent Gem. Gem biedt inwoners geautomatiseerde ondersteuning bij vragen over verhuizingen en reisdocumenten. Vier gemeenten met samen 1 miljoen inwoners hebben Gem inmiddels ingezet om de dienstverlening te verbeteren. 

“Dit is Gem, jullie virtuele collega”

HR-experts, innovatiespecialisten en frontoffice-medewerkers van gemeenten hebben deze maand kennisgemaakt met virtuele assistent Gem. Wat is ervoor nodig om Gem goed te laten samenwerken met ‘echte’ collega’s? Niet de techniek bepaalt het succes, maar het tijdig betrekken van Gems directe collega’s.

Virtuele Assistent Gem biedt inwoners geautomatiseerde ondersteuning bij vragen over verhuizingen en reisdocumenten. Vier gemeenten met samen 1 miljoen inwoners hebben Gem inmiddels ingezet om de dienstverlening te verbeteren. De ambitie is dat meer gemeenten Gem in gebruik gaan nemen en dat Gem steeds meer vragen kan beantwoorden.

Ongeveer 150 belangstellenden hebben in de inspiratiesessies van het A&O fonds kennisgemaakt met Gem. In een eerste inspiratiesessie hebben strategisch adviseur Jan Willem Zeelenberg en activistisch innovator Dany Robberecht in grote lijnen geschetst welke innovaties er op dit moment plaatsvinden en wat de impact is op de dienstverlening van gemeenten. In een tweede sessie is gesproken over de aanpak bij het inzetten van Gem: wat vraagt dat van projectleiders en wat betekent het voor Gems directe collega’s?

Gouden tip is in elk geval om de introductie van Gem integraal aan te pakken en daarbij ook in het bijzonder aandacht te besteden aan de menskant van de verandering. Een andere aanbeveling is: vooral doen en proberen! Zo raakt Gem snel ingeburgerd.

Deelnemer: “Heel herkenbaar. Innovatie is 10% techniek en 90% mens en gedrag.”

De inspiratiesessies zijn georganiseerd in opdracht van het A&O fonds Gemeenten, door De Processpecialisten met Alexandra van der Lee (adviseur leiderschap en mens & organisatie). A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) inspireert en ondersteunt gemeenten bij organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers, zodat ze optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. In vervolg op de inspiratiesessies hebben we verschillende werksessies georganiseerd, waarbij we aan de hand van concrete casussen de rol van Gem hebben verhelderd.

Meer zien van GEM? Check dit filmpje of deze presentatie voor een korte toelichting

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Heldere dienstverlening vervoersvoorzieningen UWV

De dienstverlening rondom vervoersvoorzieningen, die voorheen in zeven verschillende regio’s werd uitgevoerd, is sinds vorig jaar samengebracht in Zwolle. Een multidisciplinair focusteam gaat er nu voor zorgen dat UWV-medewerkers en klanten weten waar ze aan toe zijn. Ook vanuit huis werkend komt het team tot resultaten.

De verschillende regio’s hadden allemaal hun eigen manier van werken: zo konden klanten in de ene regio maandelijks een declaratie indienen en in de andere regio één keer per jaar. Met praktische procesbeschrijvingen en checklists gaat het focusteam er nu voor zorgen dat aanvragen voor vervoersvoorzieningen altijd op dezelfde manier worden afgehandeld.

Dat er nu sinds kort capaciteit beschikbaar is om de dienstverlening rondom vervoersvoorzieningen grondig te verbeteren, is zeker niet vanzelfsprekend. Het UWV werkt in een dynamische omgeving: spoedklussen zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de regelingen krijgen noodgedwongen vaak voorrang. Het focusteam mag niet belast worden met andere urgente werkzaamheden, dat is echt een uitzondering. Een zogenaamde product owner zorgt dat het team ongestoord kan doorwerken en geeft aan waar de prioriteit ligt vanuit de uitvoering. Door deze bijzondere status en door de multidisciplinaire samenstelling kan het team resultaten boeken.

Goed contact met de uitvoerders op de werkvloer is voor het focusteam onmisbaar. Nu het team noodgedwongen vanuit huis werkt is dat aan de ene kant lastiger: even spontaan bij iemand langslopen kan niet. Anderzijds zorgt het beeldbellen via Teams ook juist voor nieuwe mogelijkheden: bij het dagelijks overleg kan iedereen aanschuiven en de collega’s uit Zwolle komen nu makkelijk even ‘naar het hoofdkantoor in Amsterdam’ om de opgeleverde producten te bewonderen.

Het UWV vergoedt voorzieningen waarmee mensen met een functionele beperking toch kunnen werken. Als reizen lastig is kan het UWV bijvoorbeeld helpen met een vergoeding voor taxivervoer, een bruikleenauto of een vergoeding voor het aanpassen van fiets of auto. Processpecialisten Iris Lindeboom en Daniël van Kapel maken deel uit van het focusteam Vervoer.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Scholengroep AMOS springt in de toekomst

Het onderwijs vernieuwt, zelfs in tijden waarin het lerarentekort de voorpagina’s domineert. Samen met Scholengroep AMOS zijn we op zoek gegaan naar baanbrekende oplossingen waardoor kinderen ook in de toekomst de basis voor het echte leven meekrijgen op school. Oplossingen die het beroep van leerkracht nog mooier maken.

“Als we een paar van deze ideeën toepassen, wil ik zeker in het onderwijs blijven werken”

Veranderspecialist Marleen Tolsma heeft een groep van leerkrachten en schoolleiders uitgedaagd om de gangbare aannames over onderwijs expliciet te maken, zoals: ‘leren doe je op school’, ‘bij leren horen toetsen’ en ‘school moet leuk zijn’. Op basis van deze aannames heeft de groep vervolgens creatieve oplossingen bedacht. Toetsen en methodes werden geschrapt, vrijheid en vertrouwen teruggegeven aan de leerkracht, specialisten de school in gehaald, een flexibele werkdag bedacht en onderlinge uitwisseling gestimuleerd. Er zijn onverwachte oplossingen gevonden, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het schoolgebouw. Op deze manier zijn tijdens de ochtend vijf scenario’s opgesteld. Zoals één van de leerkrachten tijdens de workshop zei: “Als dit het onderwijs is, wil ik er zeker in blijven werken!”

Ook nu de scholen zijn gesloten, werkt AMOS verder aan het concreet maken van de scenario’s. Daarbij ontstaan spontaan aanvullende ideeën en krijgen nieuwe oplossingen steeds meer vorm. Om ervoor te zorgen dat de bedachte oplossingen straks ook gerealiseerd worden, hebben we ook een workshop verandermanagement verzorgd. Daarin hebben de deelnemers kunnen oefenen met het achterhalen van de oorzaken van weerstand en het inzetten van de juiste maatregelen.

Meer weten? Ook een sprong in de toekomst maken? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

UWV: Voor iedere klant een passende oplossing

Medewerkers van UWV uitvoeringskantoor Alkmaar konden deze week in een processimulatie oefenen met verschillende serviceformules. Vier totaal verschillende fictieve klanten meldden zich met verschillende vragen bij Team Voorzieningen: welk type dienstverlening past het beste bij welke klant? De afgelopen weken hebben alle UWV voorzieningen-kantoren op deze manier kunnen ervaren hoe het nieuwe dienstverleningsconcept zal uitwerken – voor de klant en voor UWV. De grootste eyeopener: iedere klant mag een dienstverlening verwachten die past bij zijn of haar individuele behoefte.  

Het huidige proces is georganiseerd rondom het aanbod van voorzieningen: de dienstverlening begint met de aanvraag van een bepaalde voorziening en stopt zodra UWV heeft beoordeeld of de aanvrager recht heeft op die voorziening gevolgd door een eventuele bestelling. Inmiddels is duidelijk dat het efficiënter en effectiever is om de dienstverlening rondom de klant te organiseren.

Het werken met serviceformules is een belangrijk onderdeel van de nieuwe dienstverlening. Er zijn grote verschillen tussen de kenmerken, wensen en behoeften van verschillende klantgroepen die gebruik maken van een voorziening van UWV.  Door verschillen aan te brengen in de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld voorkeurskanalen, contactmomenten, servicetermijnen en benodigde expertise, komt UWV tegemoet aan die verschillende behoeften.

Het project Toekomstvaste Inrichting Voorzieningen (TIV) gaat ervoor zorgen dat in de toekomstige dienstverlening de klant centraal staat en zo gemakkelijk mogelijk passende ondersteuning krijgt.  

UWV stimuleert mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Mensen die om hun werk goed te doen hulp nodig hebben of een hulpmiddel, bijvoorbeeld orthopedische werkschoenen, jobcoaching of een aangepaste auto, kunnen bij het UWV een aanvraag indienen. Deze hulp, hulpmiddelen en regelingen noemt UWV ‘voorzieningen’.

Processpecialisten Roel Tummers en Iris Lindeboom van De Processpecialisten ondersteunen het UWV bij het ontwikkelen en werkend krijgen van het nieuwe dienstverleningsconcept: het vormgeven van de serviceformules, voorbereidingen op implementaties  en  overige werkzaamheden ter ondersteunen van de inrichting.

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39