Nationale Nederlanden en De Sokkenshow

Hoe werk je als Security en Compliance specialisten meer als team samen? Dit is wat Security en Compliance specialisten van Nationale-Nederlanden onderzochten tijdens een offsite in de ProcesCentrale. De processimulatie de Sokkenshow is dan een goed middel met elkaar de uitdaging aan te gaan. Want het lijkt een eenvoudige simulatie, maar het op tijd bedienen van de klanten blijkt toch vaak lastig te organiseren. Want ja, daar heb je een team voor nodig dat goed en efficiënt samenwerkt.

De eerste spelronde maakte de uitdagingen van de specialistische teams duidelijk: sommige collega’s hadden het razend druk met hun specifieke taak, terwijl anderen weinig te doen hadden. Precies wat ook in werkelijkheid gebeurt wanneer verschillende specialisten heel specifieke expertise leveren. In een tweede ronde werd een meer agile werkwijze getest waarbij de klanten meer betrokken waren in het proces. De medewerkers in de sokkenfabriek maakten afspraken over een gezamenlijk dienstverleningsconcept en waren bovendien breder inzetbaar. Dit bleek goed te werken: de klanten wisten wat ze konden verwachten, bestellingen werden sneller geleverd en de fabriek kon flexibeler inspelen op veranderende klantvragen. In de sokkenfabriek was de gemiddelde werkdruk lager omdat de agile aanpak veel efficiënter is ingezet; dat werkt een stuk prettiger!

Na de sokkenshow heeft het Security en Compliance team van NN een evaluatie uitgevoerd over de verschillende werkwijzen. De conclusie na deze evaluatie was dat de agile werkwijze een veel betere aanpak is om uiteindelijk de klanten ook beter te kunnen bedienen, precies waar de transformatie binnen Nationale-Nederlanden nu ook over gaat.

De processimulatie de Sokkenshow brengt in alle eenvoud natuurlijk gedrag van mensen en patronen in teamsamenwerking naar boven. De speelse opzet voedt de discussie over de verbetering van de samenwerking met concrete voorbeelden en een aansprekende metafoor.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

Verandermanagement als dobbelspel?

Organisaties veranderen niet, mensen wel… Dat is het thema van de RoundTable 4 Topvrouwen deze maand. Een inspirerende middag: 30 topvrouwen maken spelenderwijs kennis met kernconcepten uit de Prosci® change management methode. De essentie: met een gerichte aanpak lukt het om weerstand tegen verandering weg te nemen, met sneller resultaat en tegen lagere kosten.

De Masterclass Prosci® biedt allereerst handvatten vanuit de theorie: leiderschap en aandacht voor het individuele verandertraject zijn succesfactoren bij verandering. Vervolgens legt Elo de Mul uit hoe zij Prosci® heeft toegepast in de Drechtsteden.

Elo de Mul, concerndirecteur gemeente Dordrecht:

“Dankzij Prosci hadden we meer grip op de verandering en vooral ook meer zicht op waar we onze energie op moesten richten. Knelpunten konden we concreet benoemen en direct aanpakken.”

Als uitsmijter hebben de topvrouwen de gelegenheid om te oefenen met het Prosci® ADKAR® Model in een speciaal daarvoor ontwikkelde simulatie. Spelronde 1 toont aan hoe een verandering verloopt zonder gestructureerde aanpak: een dobbelspel, waarin je soms bij toeval de juiste toon treft maar vooral veel energie verspilt. Ronde 2 laat zien hoe leidinggevenden het individuele veranderproces van hun medewerkers wél effectief kunnen begeleiden. Inzicht in individuele belemmeringen maakt het mogelijk om gerichte maatregelen in te zetten en de kans op een succesvol traject te vergroten. Dat levert soms hilarische uitspraken op: "Jij bent de laatste met weerstand, wat wil je dat ik doe?!?". Steeds leggen de deelnemers de relatie met hun rol en invloed als leider in het veranderproces.

Volgens de deelnemers: "Een heel bijzondere middag, interactief en vol aanknopingspunten voor succesvolle verandering!"

Deze bijeenkomst is georganiseerd voor het RoundTable 4 Topvrouwen-netwerk van Annette Onrust.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77<span rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-family:="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;"="">

Jeugdhelpers Rijnmond ontdekken nieuwe rollen

Samenwerkingspartners in de regio Rijnmond verkenden in een processimulatie mogelijkheden en valkuilen in de nieuwe inkoopsystematiek voor jeugdzorg, die met ingang van 2018 is geïntroduceerd. Verschillende deelnemers speelden een rol die ze in het normale leven niet hebben. Zo werd bijvoorbeeld een (in het echte leven) gecontracteerde zorg- leverancier, een medewerker van een Lokaal team. Dat viel niet altijd mee.

De Lokale Teams ontdekken in de simulatie dat ‘opdrachtgever zijn’ veel meer inhoudt dan alleen het plaatsen van een bestelling tegen een scherpe prijs. De hulpverleners nemen hun taak als opdrachtnemer namelijk serieus en komen dan ook regelmatig melden dat ze het gevraagde resultaat niet tegen die prijs kunnen leveren. Of ze komen met creatieve oplossingen, waardoor opvangplekken vrijkomen voor jeugdigen die het harder nodig hebben. Goed voor de kwaliteit van de zorg, maar administratief een hoop gedoe.

De gecontracteerde leveranciers moeten op hun beurt soms onderaannemers inzetten als ze niet alle benodigde zorg zelf kunnen leveren. Ze blijven daarbij als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor het resultaat en moeten dus slim inkopen en strak sturen op resultaatafspraken. Dat vraagt hele andere competenties dan voorheen. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: “Wij zijn zorgverleners. Geen juristen of ondernemers.” Op die ene aanbieder na dan, die probeerde met gratis melk cliënten te lokken voor het koe-knuffelen.

Na afloop van de simulatie hadden de verschillende partijen meer begrip voor elkaars uitdagingen en konden ze de implementatiegroep een aantal praktische aanbevelingen geven.

De nieuwe systematiek moet voorkomen worden dat cliënten tussen wal en schip raken. Het is de gemeente die vaststelt ‘dat’ er hulp nodig is en wat de bandbreedte van deze hulp is, waarna de zorgaanbieder bepaalt ‘wat’ de best passende hulp voor de cliënt is. Uiteraard verloopt dit proces in nauwe samenwerking met de cliënt, die in de nieuwe systematiek betere, meer samenhangende hulp mag verwachten en een vast aanspreekpunt heeft.

De oude systematiek van zorg inkopen en bestellen is een ‘erfenis’ vanuit de verschillende segmenten (jeugd & opvoeding, j-GGZ en AWBZ) die in 2015 met de decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten zijn overgekomen. In de periode 2015 tot en met 2017 is vooral geïnvesteerd in het opzetten van de lokale teams en welzijn op wijkniveau en het terugdringen van wachtlijsten.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

Serious games: van gimmick naar gedragsverandering

Gaming is hot. Hoe maak je slim gebruik van speltechnieken? In een informatiebijeenkomst over simulaties en gamification deelden procesbegeleiders vanuit verschillende organisaties en De Processpecialisten hun ervaringen.

Processimulaties zijn inmiddels een beproefde methode: experimenteren met processen en samenwerking in een afgebakende spelomgeving. Een nieuwe ontwikkeling is gamification: het inbouwen van spelelementen in het dagelijks werk, om zo tot betere resultaten te komen.

Spelen is leuk, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om spel-elementen effectief in te zetten: niet iedereen vindt nu eenmaal hetzelfde leuk en een leuke actie op het verkeerde moment werkt averechts. En hoe zorg je dat er na een geslaagde simulatie-workshop ook in werkelijkheid iets verandert? Zoals een van de deelnemers terecht opmerkte: “het moet meer zijn dan een leuke middag – en dan weer over tot de orde van de dag”.

Met deze 3 stappen zorgt u dat gaming-technieken wel bijdragen aan gedragsverandering:

1. Bepaal je doelstelling. Benoem specifiek wat de leerdoelen zijn of wat het resultaat van een challenge moet zijn. Uw doelstelling bepaalt welke spelvormen effectief zijn en is ook de basis voor het ontwerp van de spelomgeving of spelelementen. Maak de doelstelling daarom specifiek.

2. Ken je doelgroep. U weet zelf het beste wat werkt voor uw collega’s. Daarbij is niet alleen van belang wat mensen ‘leuk’ vinden, maar vooral ook of ze de noodzaak voelen om iets te veranderen en daaraan mee willen doen.

3. Organiseer opvolging. Bepaal vooraf wat u gaat doen met de uitkomsten van een serious game of gamification: wat gebeurt er met de uitkomsten van een simulatie, wat gebeurt er na een challenge met het winnende idee? Helemaal mooi is om de resultaten direct te laten presenteren aan de beslissers.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Meer samenwerking nodig bij invoering Omgevingswet

Op landelijk niveau worden allerlei instrumenten ontwikkeld om de invoering van de Omgevingswet te ondersteunen. Daarbij blijft de belangrijkste factor onderbelicht: ketensamenwerking.

Op verschillende vlakken worden handreikingen ontwikkeld: personas, klantreizen, serviceformules, zaaktypen en impactanalyses. Navraag bij onze relaties leert dat de meeste organisaties afzonderlijk werken aan de voorbereiding op de nieuwe wet. Het belangrijkste om te organiseren is juist de samenwerking tussen organisaties: in hoeverre zijn de huidige samenwerkingsafspraken tussen bijvoorbeeld gemeente, omgevingsdienst en waterschap straks nog voldoende? Hebben we alle ketenpartners in beeld en hebben we daar de juiste afspraken mee?

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming rondom de leefomgeving stimuleren. Om de doelen van de Omgevingswet te realiseren moeten gemeenten, provincies, waterschappen, GGD, veiligheidsregio’s omgevingsdiensten, burgers en initiatiefnemers samen aan de slag. Voor zo’n integrale benadering is ketensamenwerking cruciaal.

Op 8 maart organiseerden De Processpecialisten in samenwerking met OD205 de bijeenkomst ‘Omgevingswet: keten, kansen en keuzes’. Deelnemers aan deze bijeenkomst benoemden ‘meer samenwerking in de voorbereiding’ nadrukkelijk als kans.

Herkenbaar? De Processpecialisten komen graag bij u langs met de ketenmeter: een helder meetinstrument waarmee u zicht krijgt op de huidige status van uw keten en gericht actie kunt ondernemen voor het omgevingswet-proof inrichten van ketens.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77