Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven

Daarom zijn enkele jaren geleden competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu de profielen voor VTH vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.

Het project resulteerde in 5 nieuwe competentieprofielen. Ze zijn gericht op de rollen van casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Lijnmanagers en HR-adviseurs van gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de profielen gebruiken als hulpmiddel om hun teams te ontwikkelen. Met als doel om samen steeds beter in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken.

Nieuwe insteek
Vincent Damen van De Processpecialisten werkte in opdracht van de VNG aan de competentieprofielen. ‘Een belangrijk verschil met de vorige profielen is dat we nu vooraf hebben vastgesteld wat de belangrijkste competenties zijn voor de Omgevingswet. Die hebben we vervolgens voor elke rol uitgewerkt. Neem de competentie ‘omgevingsbewust’. Voor een vergunningverlener betekent omgevingsbewust onder meer dat hij op de hoogte is van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Maar voor een toezichthouder houdt het bijvoorbeeld in dat hij volgt wat er gebeurt in de omgeving van toezichtlocaties.’

Stappenplan ‘Inzicht in competenties’
Nieuw is ook een stappenplan voor het meten van de competenties op organisatieniveau. Het helpt teams bij het uitvoeren van een zelfevaluatie, een collegiale toetsing en het formuleren van conclusies en een actieplan. De werkwijze is lerend, waarderend en reflectief: wat is de stand van zaken? Waar is al groei zichtbaar? En waar liggen aanknopingspunten om te verbeteren?

Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving
De nieuwe competentieprofielen worden toegevoegd aan de zogeheten Kwaliteitscriteria Uitvoering & Handhaving (deel D). Deze criteria beschrijven de ervaring en deskundigheid die een omgevingsdienst en gemeenten in huis moeten hebben voor de VTH-basistaken. Damen: ‘De criteria bestonden tot nu toe vooral uit harde eisen. Bijvoorbeeld: het VTH-team moet minimaal 1 vergunningverlener hebben met HBO-niveau. Bureau Berenschot adviseerde hier ook zachte criteria, oftewel competenties, aan toe te voegen.’

De competentieprofielen zijn uitgewerkt als onderdeel van de VTH-uitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het rijk. Gelijktijdig is ook deel B van de kwaliteitscriteria juridisch en qua terminologie geactualiseerd, zodat deze aansluit op de Omgevingswet.

Netwerkbijeenkomst
Op 28 september heeft de VTH netwerkbijeenkomst over de nieuwe VTH competentieprofielen plaatsgevonden. De VNG heeft de competentieprofielen VTH vernieuwd, wat heeft geresulteerd in 5 nieuwe competentieprofielen. Namelijk: casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de competentieprofielen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH. Wilt u graag weten welke competenties voor deze VTH-profielen nodig zijn, dan is deze netwerkbijeenkomst een kolfje naar uw hand.

Benieuwd naar de VTH-competentieprofielen en het stappenplan? klik dan hier.

Artikel geschreven door VNG.