Home » Meer samenwerking nodig bij invoering Omgevingswet

Meer samenwerking nodig bij invoering Omgevingswet

Op landelijk niveau worden allerlei instrumenten ontwikkeld om de invoering van de Omgevingswet te ondersteunen. Daarbij blijft de belangrijkste factor onderbelicht: ketensamenwerking.

Op verschillende vlakken worden handreikingen ontwikkeld: personas, klantreizen, serviceformules, zaaktypen en impactanalyses. Navraag bij onze relaties leert dat de meeste organisaties afzonderlijk werken aan de voorbereiding op de nieuwe wet. Het belangrijkste om te organiseren is juist de samenwerking tussen organisaties: in hoeverre zijn de huidige samenwerkingsafspraken tussen bijvoorbeeld gemeente, omgevingsdienst en waterschap straks nog voldoende? Hebben we alle ketenpartners in beeld en hebben we daar de juiste afspraken mee?

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming rondom de leefomgeving stimuleren. Om de doelen van de Omgevingswet te realiseren moeten gemeenten, provincies, waterschappen, GGD, veiligheidsregio’s omgevingsdiensten, burgers en initiatiefnemers samen aan de slag. Voor zo’n integrale benadering is ketensamenwerking cruciaal.

Op 8 maart organiseerden De Processpecialisten in samenwerking met OD205 de bijeenkomst ‘Omgevingswet: keten, kansen en keuzes’. Deelnemers aan deze bijeenkomst benoemden ‘meer samenwerking in de voorbereiding’ nadrukkelijk als kans.

Herkenbaar? De Processpecialisten komen graag bij u langs met de ketenmeter: een helder meetinstrument waarmee u zicht krijgt op de huidige status van uw keten en gericht actie kunt ondernemen voor het omgevingswet-proof inrichten van ketens.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77