Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven

Daarom zijn enkele jaren geleden competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu de profielen voor VTH vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.

Het project resulteerde in 5 nieuwe competentieprofielen. Ze zijn gericht op de rollen van casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Lijnmanagers en HR-adviseurs van gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de profielen gebruiken als hulpmiddel om hun teams te ontwikkelen. Met als doel om samen steeds beter in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken.

Nieuwe insteek
Vincent Damen van De Processpecialisten werkte in opdracht van de VNG aan de competentieprofielen. ‘Een belangrijk verschil met de vorige profielen is dat we nu vooraf hebben vastgesteld wat de belangrijkste competenties zijn voor de Omgevingswet. Die hebben we vervolgens voor elke rol uitgewerkt. Neem de competentie ‘omgevingsbewust’. Voor een vergunningverlener betekent omgevingsbewust onder meer dat hij op de hoogte is van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Maar voor een toezichthouder houdt het bijvoorbeeld in dat hij volgt wat er gebeurt in de omgeving van toezichtlocaties.’

Stappenplan ‘Inzicht in competenties’
Nieuw is ook een stappenplan voor het meten van de competenties op organisatieniveau. Het helpt teams bij het uitvoeren van een zelfevaluatie, een collegiale toetsing en het formuleren van conclusies en een actieplan. De werkwijze is lerend, waarderend en reflectief: wat is de stand van zaken? Waar is al groei zichtbaar? En waar liggen aanknopingspunten om te verbeteren?

Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving
De nieuwe competentieprofielen worden toegevoegd aan de zogeheten Kwaliteitscriteria Uitvoering & Handhaving (deel D). Deze criteria beschrijven de ervaring en deskundigheid die een omgevingsdienst en gemeenten in huis moeten hebben voor de VTH-basistaken. Damen: ‘De criteria bestonden tot nu toe vooral uit harde eisen. Bijvoorbeeld: het VTH-team moet minimaal 1 vergunningverlener hebben met HBO-niveau. Bureau Berenschot adviseerde hier ook zachte criteria, oftewel competenties, aan toe te voegen.’

De competentieprofielen zijn uitgewerkt als onderdeel van de VTH-uitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het rijk. Gelijktijdig is ook deel B van de kwaliteitscriteria juridisch en qua terminologie geactualiseerd, zodat deze aansluit op de Omgevingswet.

Netwerkbijeenkomst
Op 28 september heeft de VTH netwerkbijeenkomst over de nieuwe VTH competentieprofielen plaatsgevonden. De VNG heeft de competentieprofielen VTH vernieuwd, wat heeft geresulteerd in 5 nieuwe competentieprofielen. Namelijk: casemanager, vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, juridisch adviseur en specialistisch adviseur. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de competentieprofielen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH. Wilt u graag weten welke competenties voor deze VTH-profielen nodig zijn, dan is deze netwerkbijeenkomst een kolfje naar uw hand.

Benieuwd naar de VTH-competentieprofielen en het stappenplan? klik dan hier.

Artikel geschreven door VNG.

Regionale ketentest initiatievenproces

Op 30 augustus vond de regionale ketentest initiatievenproces plaats. Noaberkracht, de Omgevingstafel Twente, Veiligheidsregio Twente en de GGD Twente oefenden tijdens deze test met het initiatievenproces.

De test werd begeleid door Iris Lindeboom van De Processpecialisten. Zo’n 60 vergunningverleners, procesbegeleiders, casemanagers, frontofficemedewerkers, adviseurs en functioneel beheerders van de ketenpartners namen deel aan de ketentest.

Initiatievenproces
Het initiatievenproces kent twee smaken: met of zonder de Omgevingstafel Twente (OTT). Beide scenario’s werden met behulp van een procesplaat kort toegelicht. Bij een proces met de OTT is vroegtijdige afstemming over initiatieven waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn, zoals gemeenten, GGD, waterschap, veiligheidsregio, GHOR, omgevingsdienst, provincie en Rijkswaterstaat. De ketentest van 30 augustus beproeft het proces met Omgevingstafel aan de hand van een casus: een verzoek van een initiatiefnemer met een vooroverleg (omgevingsoverleg) voor het starten van een kinderopvang, zowel dagopvang als nachtverblijf, in de nabijheid van een geitenhouderij. We hebben de processtappen samen doorgenomen en toegelicht om de mogelijkheden van de initiatiefnemer te verkennen en te beoordelen.

Testen van een efficiënte en digitale samenwerking in de regio
Doel van deze interactieve ketentest is te beproeven of het initiatievenproces, zoals bedacht door de Expertgroep Vergunningen en de Omgevingstafel Twente, voor alle partijen werkbaar is. De betrokkenheid van de testers is groot. De vragen, opmerkingen en suggesties die zijn gesteld en gegeven, leveren goede leer- en verbeterpunten op. Er zijn nog accenten die extra aandacht vragen.

Zelftest
Elke gemeente in de regio Twente krijgt na de gezamenlijke test de mogelijkheid om tot 26 september zelf met het initiatievenproces aan de slag te gaan. Die test richt zich op het proces zonder Omgevingstafel. Hiervoor krijgen ze van De Processpecialisten een draaiboek met toelichting.

Hoe verder?
Op 27 september staat de tweede ketentest gepland. Deze zal zich richten op het proces van de reguliere vergunning. De derde ketentest op 25 oktober gaat over de procedure van de uitgebreide vergunningaanvraag. De laatste test staat gepland op 29 november. Deze test zal worden benut voor nog openstaande vragen ten aanzien van de ketentest en het compleet maken van de regionale samenwerkingsafspraken. Voor de komende ketentesten kunnen bevoegde gezagen en ketenpartners zich aanmelden bij Iris Lindeboom om actief deel te nemen aan de gezamenlijke ketentest.

Artikel geschreven door Omgevingsdienst Twente.

IJsselland oefent met Initiatievenproces

Op 14 juni vond de regionale ketentest initiatievenproces plaats. Gemeente Deventer, Provincie Overijssel, de Omgevingstafel IJsselland en Omgevingsdienst IJsselland oefenden tijdens deze test met het initiatievenproces. Zo’n 60 vergunningverleners, procesbegeleiders, casemanagers, frontofficemedewerkers, adviseurs en functioneel beheerders van de ketenpartners namen aan de ketentest deel. Deze ketentesten werden voorbereid en gefaciliteerd door Processpecialist Iris Lindeboom.

Het doel van deze interactieve ketentest was te beproeven of het initiatievenproces, zoals bedacht door de regionale werkgroep Vergunningverlening, voor alle partijen werkbaar is. De betrokkenheid van de testers was groot. De vragen, opmerkingen en suggesties die zijn gesteld en gegeven, leverden goede leer- en verbeterpunten op. 

Elke gemeente in de regio IJsselland heeft na de gezamenlijke test de mogelijkheid om op 21 juni zelf met het initiatievenproces aan de slag te gaan. Deze zelftest richt zich op het proces zonder Omgevingstafel. Hiervoor hebben gemeenten van ons een draaiboek ontvangen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Met deze ketentest is Omgevingsplatform IJsselland één van de koplopers in het land. Goed dat we andere regio’s inspireren door te leren van elkaar en te werken aan één doel: een goede implementatie van de Omgevingswet.

Het op deze manier delen van kennis en ervaringen helpt onze samenwerking te verbeteren. Het levert input voor het verbeteren van onze interne processen en daarmee onze dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ook biedt het een mooi vervolg voor de zelftest.

Meer weten? Kijk op: Regionale ketentest initiatievenproces – Omgevingsdienst IJsselland (odijsselland.nl) of neem contact op met Vincent Damen