Home » Aan de slag met de Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming rondom de leefomgeving stimuleren. Om de doelen van de Omgevingswet te realiseren moeten gemeenten, provincies, waterschappen, GGD, veiligheidsregio’s omgevingsdiensten, burgers en initiatiefnemers samen aan de slag. Dat betekent dat ketensamenwerking, procesgericht werken en het delen van informatie tussen ketenpartners en binnen organisaties cruciaal wordt. Eén Omgevingswet moet leiden tot een eenduidige aanpak van het omgevingsrecht, maar hoe pak je dat aan?

In dit interview geeft Vincent Damen van De Processpecialisten zijn visie over de wijze waarop organisaties het beste aan de slag kunnen gaan met de Omgevingswet.

Partner en managementconsultant, Vincent Damen, is sinds 2005 werkzaam bij De Processpecialisten en houdt zich bezig met alle de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. In deze functie vertaalt hij die ontwikkelingen naar werkende oplossingen, aanpakken en methodieken die De Processpecialisten vervolgens gebruiken in hun opdrachten. Daarnaast is Vincent zelf ook betrokken bij opdrachten die zij uitvoeren in het kader van de Omgevingswet.

Welke impact zal de Omgevingswet hebben op de informatie- en proceshuishouding binnen lokale overheidsinstellingen?

“Het spreekt voor zich dat de invoering van de Omgevingswet op veel vlakken een verandering betekent. Zo komt er een aantal nieuwe instrumenten en verandert de wettelijke termijn van alle vergunningsaanvragen – eenvoudig en complex – naar acht weken. Daarnaast wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingevoerd. Dit stelt eisen aan de informatievoorziening van de lokale overheid, maar betekent ook dat burgers en bedrijven een veel betere informatiepositie krijgen”, legt Vincent uit. Hij denkt dat veel organisaties de invoering van de Omgevingswet ook zullen benutten om de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast is hij van mening dat dit alles ook een houding- en gedragsverandering zowel binnen organisaties als in de samenwerking met ketenpartners en de samenleving tot gevolg zal hebben.

“Dit zijn slechts enkele voorbeelden”, benadrukt hij, “maar je kunt je voorstellen dat dit een hoge impact heeft op de informatie- en proceshuishouding.” De Processpecialisten hebben een projectmatige aanpak en een oplossing in Mavim ontwikkeld waarmee een organisatie snel inzicht krijgt in de impact, processen (her-)ingericht kunnen worden, de resultaten hiervan op één plek geborgd worden en waarmee de implementatie versneld wordt.

Welke toegevoegde waarde heeft het Mavim Platform in combinatie met de oplossing van De Processpecialisten?

Vincent geeft aan dat de ontwikkelde oplossing uit drie delen bestaat:

  • een projectmatige aanpak, stappenplan om de processen ‘omgevingswet-proof’ te maken;
  • een checklist waarmee per proces de impact bepaald kan worden en op basis waarvan het proces geoptimaliseerd of heringericht kan worden;
  • een ‘bibliotheek’ met best practice processen. Daar staan onder andere de 16 referentieprocessen van de VNG in.

“Op basis van de opdrachten die we uitvoeren blijven we de oplossing doorontwikkelen; we scherpen het stappenplan aan, we actualiseren de checklist op basis van nieuwe inzichten en we voegen steeds nieuwe best practices toe. Je houdt hierdoor continu toegang tot de nieuwste inzichten.”

Waarom is het van belang om alle processen en onderliggende informatie te borgen in een platform?

“(Keten)samenwerking is in het kader van de Omgevingswet van cruciaal belang. Het is daarbij noodzakelijk om inzichtelijk te hebben wie, wat, waarom doet en welke informatie daarbij vastgelegd of gebruikt wordt. Daarmee kan enerzijds de impact bepaald worden op proces, systeem en gedrag. Anderzijds moeten medewerkers één bron hebben waarbij ze alle informatie kunnen vinden en raadplegen. Anders ontstaat er ruis en dat heeft uiteindelijk negatieve effecten op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. En een van de effecten die beoogd wordt met het invoeren van de Omgevingswet is juist om die te verbeteren! Eénheid van taal, één plek om processen en onderliggende informatie te borgen is daarbij noodzakelijk!”

De aanpak en werkwijze van de oplossing zijn helder! Maar kun je nog even in het kort aangeven welke voordelen jullie oplossing een lokale overheidsinstelling oplevert en hoe De Processpecialisten de implementatie ondersteunen?

“Ten eerste biedt de oplossing één informatie- én communicatieplatform waarin je alle proces- en werkafspraken en je applicatielandschap in vastlegt en borgt”, geeft Vincent aan. “Daarnaast beschik je over een gestandaardiseerde, projectmatige aanpak waarmee je direct inzicht in de impact kunt creëren en kun je gebruik maken van landelijke standaarden en voorbeelden.“ Vincent vervolgt: “Bovendien biedt de oplossing toegang tot best practices van andere organisaties. En natuurlijk helpen overzichtelijke schema’s van de processtappen die van toepassing zijn, beschikbare documenten en templates voor iedere processtap en inzicht in welke functies nodig zijn en op welk moment in het proces, lokale overheidsinstellingen ook om snel aan de slag te gaan met de Omgevingswet.”

“Om de verandering inzichtelijk te maken, processen te toetsen en de implementatie te ondersteunen hebben we daarbij voor een aantal processen een processimulatie ontwikkeld”, vervolgt Vincent. “In een processimulatie worden de activiteiten ‘van klant tot klant’ op één plek versneld uitgevoerd. De essentie van het proces wordt uitvergroot, terwijl details juist achterwege blijven. Een simulatie laat de samenhang zien tussen de verschillende opeenvolgende activiteiten en de ervaringen van de klant. Een processimulatie is een soort laboratoriumopstelling: mensen kunnen in een veilige omgeving experimenteren, evalueren en oefenen.”

Klik hier voor de link naar het artikel

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77